Digitalizácia „IIoT / IoT a telemetria

Digitalizácia výroby je proces zberu dát cez rôzne smart zariadenia a priemyselné technológie a ich následného spracovania.

Čo je digitalizácia IIoT / IoT?

Digitalizácia výroby je proces zberu dát cez rôzne „smart zariadenia (IoT – Internet of Things) a priemyselné technológie (IIoT – Industrial Internet of Things) a ich následného spracovania do formy datasetov a dátových model pre ich ďalšiu analýzu, návrh funkčných algoritmov a postupov pre výrobu.

Snímače, čidlá, ovládače ale aj výrobné zariadenia, stroje a mechanizmy dnes poskytujú veľké množstvo cenných informácií o stave jednotlivých komponentov a mechanických celkov a zároveň o stave výrobného procesu ako celku.

Digitalizácia výroby so sebou neprináša len jednorazové zlepšenia, ale nakoľko je to proces v ktorom pôsobí viacero nezávislých smart komponentov a tie medzi sebou vzájomne komunikujú, tak dokážu svoju činnosť vzájomne koordinovať a tým optimalizovať celý výrobný proces.

Riešenia pre Vás realizujeme v prostredí Microsoft AZURE, ktoré nám ponúka takmer neobmedzené možnosti,  či už do počtu pripojených zariadený cez IoT Hub ale aj rozsahu poskytovanej služby. Zároveň je garanciou kybernetickej bezpečnosti , konektivity a modularity riešenia.

Riešenia

Analytika a prediktívne údržba umožňuje firmám analyzovať obrovské množstvo dát a identifikovať vzory a trendy. To umožňuje predpovedať problémy výroby a vykonávať údržbu predtým ako dôjde k jej zastaveniu.

Telemetria alebo diaľkové meranie je metóda zberu a prenosu údajov meranej veličiny na diaľku. Takáto forma zberu údajov sa využíva napríklad pre monitoring vozového parku, bankomaty, samoobslužné automaty, alarmy, alebo pre monitoring dát z čidiel a senzorov.

Keďže už máme k dispozícií dáta priamo z výrobného procesu, tak máme možnosť výrobný proces ako celok alebo len jeho jednotlivé časti aj simulovať. Simulácie nám nie len pomôžu celý proces výroby vyladiť, ale zároveň aj odhaliť kritické miesta, kde môže dochádzať ku chýbam alebo k zastaveniu výroby.  Nakoľko sa simulácie vykonávajú na „skutočných“ dátach, takto môžeme simulovať výrobu nových produktov, nových procesov a vyhodnotiť aj ekonomickú výhodnosť zmeny.

Pri digitalizovanej výrobe okrem samotného procesu výroby máme pod kontrolou aj vstupy do výroby , spotrebu energií, surovín a ľudskej práce, a zároveň aj kvalitu výroby, flexibilnejšiu výrobu na zmeny potrieb zákazníkov a trendy, čo nám poskytuje konkurenčnú výhodu.

Modernizované výrobné procesy môžu byť efektívnejšie a ekologickejšie, čo pomáha firmám spĺňať environmentálne normy a znižovať svoj ekologický vplyv.

Aplikáciu a jej praktické využitie Vám osobne predstavíme